Precies 1.300 jaar geleden, in het jaar 718, werd een weinig herinnerd koninkrijk geboren in, en leidde tot de bevrijding van, Spanje van de islamitische bezetting.

Om het belang ervan in te zien, moeten we zeven jaar terugreizen naar 711, toen Arabieren en Afrikanen, beide onder de vlag van de islam, “goddeloos Spanje binnenvielen om het te vernietigen”, om uit de kroniek van 754 te citeren. Eenmaal op Europese bodem hebben ze “prachtige christelijke steden geruïneerd en in brand gestoken; heren en machtige mannen veroordeeld tot het kruis; en jongeren en zuigelingen afgeslacht met het zwaard”.

The battle of Guadalete – as imagined some 1200 years later by the spanish painter Martinez Cubells (1845-1914). The details depicts the commencement of the Goths’ retreat in the face of Tarik’s Berber cavalry. Wikimedia Commons.

Na het ontmoeten en verslaan van de Visigotische edelen in Spanje bij de cruciale Slag van Guadalete, schreef de islamitische kroniekschrijver Ibn ‘Abd al-Hakam: “Er was nooit in het Westen een bloediger veldslag dan dit, want de moslims hanteerden hun kromzwaard onophoudelijk tegen hen [christenen] gedurende drie dagen – de indringers bleven noordwaarts naar Spanje oprukken, geen plaats passerend zonder deze te vernietigen en van zijn rijkdom te ontdoen door plundering, want Allah de Almachtige had de harten van de ongelovigen met schrik getroffen”.

Dergelijk terrorisme werd opzettelijk gecultiveerd, in overeenstemming met de Koran (3:151, 8:12, etc.). Bijvoorbeeld, de indringers slachtten, kookten en deden alsof ze christelijke gevangenen aten, terwijl ze anderen vrijlieten die, met afschuw vervuld, vluchtten en ‘het volk van Andalusië [Spanje] ervan op de hoogte brachten dat de moslims zich voeden met mensenvlees’, en daardoor ‘in niet geringe mate bijdroegen om de paniek van de ongelovigen te vergroten’, schreef al-Maqqari, een andere islamitische kroniekschrijver.

In tegenstelling tot de bewering dat Spanje gemakkelijk capituleerde, dat het beredeneerde dat de moslimheerschappij niet slechter en mogelijk soepeler was dan die van de Visigoten merken zelfs moslimkroniekschrijvers op hoe “de christenen zich met de grootste kracht en vastberadenheid verdedigden, en hoe groot de ravage was die zij in de gelederen van de islambarbaren aanrichtten”. In Córdoba bijvoorbeeld hielden een aantal vooraanstaande Visigoten en hun mensen stand in een kerk. Hoewel “de belegerden geen hoop op verlossing hadden, waren ze zo koppig dat ze weigerden zich over te geven toen hun de veiligheid werd geboden op voorwaarde dat ze de islam zouden omhelzen of jizya zouden betalen, en de kerk in brand zou worden gestoken, en zij allen in de vlammen zouden omkomen”, schreef al-Maqqari, en voegde eraan toe dat de ruïnes van deze kerk een plaats van “grote verering” werden voor latere generaties Spanjaarden vanwege “de moed en het uithoudingsvermogen die de mensen die erin stierven aan de dag legden in het vasthouden aan hun godsdienst”.

Uiteindelijk hadden de Spanjaarden twee keuzes: ze konden zich welwillend opstellen tegenover onderwerpen aan de moslimheerschappij of “vluchten naar de bergen, waar ze honger en verschillende vormen van de dood riskeerden”, aldus een vroegchristelijke kroniekschrijver.

Don_Pelayo CC BY-SA 3.0, wikimedia commons

Pelagius, beter bekend als Pelayo (685-737), een familielid van en “zwaarddrager” van koning Roderick, die Guadalete overleefde, volgde beide strategieën. Na de slag trok hij zich terug in het noorden, waar de moslimheerschappij nog zwak was, maar uiteindelijk stemde hij ermee in om een vazal van Munnuza, een lokaal moslimhoofd te worden.

Munnuza “trouwde” met de zus van Pelayo (voerde haar in seksslavernij, Fub), een zaak waar de zwaarddrager volgens de kroniek van Alfonso III “geenszins mee instemde”. Nadat hij zijn ongenoegen had geuit over de ‘inbeslagname’ van zijn zus, en niet langer jizya betaalde, werden de islamitische horden zijn kant uit gedirigeerd om hem levend gevangen te nemen en hem ‘geketend’ terug te brengen.

Niet in staat om de tegemoetkomende menigte van Arabieren en Afrikanen te bestrijden “omdat ze zo talrijk waren”, beklom Pelayo een berg en “verzamelde hij zoveel mensen om zich als hij kon”.

In de diepste uithoeken van het Asturische gebergte – de enige vrije plek op het Iberische schiereiland – verklaarden de bijeengekomen christelijke voortvluchtigen Pelayo tot hun nieuwe koning. Zo werd het Koninkrijk Asturië in 718 geboren.

Asturië By Mutxamel, subido por Rastrojo (D•ES) – wikimedia commons

“De koning [de moslimgouverneur van Córdoba], bewogen door een krankzinnige woede, liet een zeer groot leger uit heel Spanje vertrekken” en dwong de ongelovige rebellen op hun knieën. De veroveraars – 180.000, als je de kroniekschrijvers mag geloven – omringden de berg van Pelayo. Ze stuurden Oppa, een bisschop of edelman die collaboreerde met de moslims, om met hem te overleggen aan de monding van een diepe grot: “Als het hele leger van de Goten bijeen was, kon het de aanval van de Ismaëlieten [in Guadalete] niet aan, hoeveel beter zul je in staat zijn om jezelf te verdedigen op deze bergtop? Ik vind het moeilijk. Neem mijn waarschuwing in acht en herinner uw ziel aan deze beslissing, zodat u kunt profiteren van vele goede dingen en genieten van het partnerschap van de Chaldeeërs [Arabieren]”.

“Ik zal geen vriendschap aangaan met de Arabieren en ik zal me ook niet aan hun gezag onderwerpen”, antwoordde Pelayo. Toen sprak de opstandeling een profetie die in de loop van bijna acht eeuwen zou worden vervuld: “Hebben jullie in de Goddelijke Schriften [b.v. Marcus. 4:30-21] niet gelezen, dat de kerk van God met een mosterdzaad vergeleken wordt en door de goddelijke barmhartigheid weer opgewekt zal worden?”

Oppa bevestigde dat dit zo was. Pelayo vervolgde: “Christus is onze hoop dat door deze kleine berg, die u ziet, het welzijn van Spanje en het leger van de Gotische mensen zal worden hersteld. . . . Ik vertrouw op de genade van Jezus Christus en ik veracht deze mohammedaanse horde en ben er niet bang voor. Wat betreft de strijd waarmee je ons bedreigt, we hebben voor onszelf een voorspraak in de tegenwoordigheid van de Vader, dat is de Heer Jezus Christus, die in staat is om ons van deze miesers te ontdoen”.

Shrine of Covadonga, Asturias, Spain, wikimedia commons

Daar, in Covadonga – de heilige grot van Covadonga – begon de strijd in de zomer van 722. Een regen van stenen regende neer op de moslims in de nauwe passen, waar hun aantal niet telde en alleen verwarring veroorzaakte.

Naderhand snelden Pelayo en zijn bende rebellen voort uit hun grotten en schuilplaatsen en richtten een slachting aan onder de barbaarse veroveraars; degenen die het bloedbad ontvluchtten, werden achtervolgd en neergemaaid door andere, nu aangemoedigde, bergbewoners. “Een beslissende slag werd uitgedeeld aan de Moorse macht”, schreef een historicus uit de 19e eeuw. “Het oprukkende tij van verovering was gestuit. De Spanjaarden verzamelden hart en hoop in hun donkerste uur; en de droom van de onoverwinnelijkheid van de moslims was verbroken’.

Volgens Reconquista historicus Joseph O’Callaghan “werd Covadonga het symbool van christelijk verzet tegen de islam en een bron van inspiratie voor hen die, met de woorden toegeschreven aan Pelayo, de redding van Spanje, de bevrijding van Spanje zouden bereiken”.

Córdoba Wikimedia Commons

Verschillende daaropvolgende moslimpogingen, waaronder drie grote campagnes, werden gelanceerd om het Asturische koninkrijk te veroveren, en de “christenen van het noorden kenden nauwelijks de betekenis van rust, veiligheid, of van de gemakken van het leven,” observeerde historicus Louis Bertrand. Constante invallen door de jihad creëerden langs de rivier de Duero een wilde grenszone; dit werd ‘een gebied waar één [een moslim] voor het geloof vecht’, schreef een middeleeuwse moslim. Zoals de grote Ibn Khaldun beweerde, was elke moslimheerser van Andalusië verplicht “minimaal tweemaal per jaar met zijn leger op jihad te gaan”.

De moslims verwoestten opzettelijk de regio – zij noemden het later “de Grote Woestijn” – tussen hen en Asturië. Bertrand werkt het uit:

Om de [noordelijke] christenen op hun plek te houden, was het niet voldoende om hen te omringen met een zone van hongersnood en verwoesting. Het was ook nodig om onder hen terreur te zaaien en bloedbaden aan te richten. Twee keer per jaar, in de lente en de herfst, trok een leger vanuit Córdoba naar het Noorden om de christelijke gebieden binnen te vallen, hun dorpen, hun versterkte plaatsen, hun kloosters en hun kerken te vernietigen, behalve wanneer het ging om expedities van grotere omvang, met belegeringen en slagvelden. In het geval van louter strafexpedities beperkten de soldaten van de Kalif zich tot het vernietigen van oogsten en het kappen van bomen. . . Als we bedenken dat deze brandschatting bijna voortdurend was, en dat deze woedende vernietiging en uitroeiing werd beschouwd als een werk van vroomheid – het was een heilige oorlog tegen ongelovigen – is het niet verwonderlijk dat hele regio’s van Spanje onherstelbaar steriel zijn gemaakt. Dit was een van de hoofdoorzaken van de ontbossing die het schiereiland nog steeds teistert. Met wat voor barbaarse voldoening en in welke vrome accenten vertellen de Arabische analisten en kroniekschrijvers ons over die minstens tweejaarlijkse invallen. Een typische uitdrukking om de toewijding van een kalief te prijzen is deze: “Hij dringt door tot het christelijk grondgebied, waar hij verwoestingen aanricht, zich aan plundering wijdt en gevangenen neemt. . . . Tegelijkertijd met hun verwoesting zijn hele regio’s ontvolkt geraakt. . . . De langdurige aanwezigheid van de moslims was dan ook een ramp voor dit ongelukkige land van Spanje. Door hun systeem van voortdurende invallen hielden ze haar eeuwen in een toestand van plundering, verwoesting en knechting.

Toch zou het mosterdzaad niet vergaan. “Edward Gibbon schreef: “Er waren onoverwinnelijke opstandelingen die de voorkeur gaven aan een leven van armoede en vrijheid in de Asturische valleien; de winterharde bergbewoners verwierpen de slavernij van de kalief. Bovendien werden “allen die ontevreden waren over de Moorse heerschappij, allen die vasthielden aan de hoop van een christelijke opwekking, allen die een hekel hadden aan Mahomet” aangetrokken tot het leven van armoede en vrijheid, zoals de 19de-eeuwse historicus Henry Edward Watts het uitdrukte. In het midden van de achtste eeuw had de “vitale vonk” zich verspreid om het hele noordwesten van het schiereiland te overspoelen.

In de loop van de volgende drie eeuwen is een aantal christelijke koninkrijken – Galicië, Leon, Castilië, Navarra, Aragón en Catalonië, waarvan de betekenis en de namen veranderden met de wisselvalligheden van de geschiedenis – ontstaan uit of naast het Asturische mosterdzaad. Zij maakten langzame maar gestage vooruitgang tegen de krachten van de Islam.

In 1085, na bijna 400 jaar moslimbezetting, heroveren de christenen tenslotte de oude Visigotische hoofdstad Toledo. In de loop van de volgende eeuw kwamen niet één, maar twee massale nieuwe invasies uit Afrika, de eerste onder de Almoraviden, de tweede onder de Almohaden. Beiden zetten zich in voor de jihad (op een manier die de islamitische staat halfslachtig doet lijken). Er volgde een touwtrekkerij tussen christenen en moslims tot 1212, toen de twee strijdkrachten elkaar ontmoetten in de zeer beslissende strijd van Las Navas de Tolosa. De overwinning ging naar de christenen: Een voor een werden de reeds lang bestaande moslimsteden bevrijd door de overwinnaars: Córdoba, eeuwenlang de hoofdstad van het islamitische Spanje, in 1236; Valencia in 1238; en Sevilla in 1248.

Net zoals moslims eeuwenlang veroverde christelijke steden en kerken “gezuiverd hadden” van het vuil van afgoderij en. . . van de vlekken van ontrouw en polytheïsme, “zo nu, oog om oog, hielden christelijke veroveraars en geestelijken uitgebreide ceremonies waarbij moskeeën en steden werden gereinigd van de smerigheid van Mohammed” – een alomtegenwoordige uitdrukking in de kronieken van de verovering van islamitische steden – islamitische beschrijvingen  klagen over ‘woningen leeggemaakt van de islam’ en over ‘moskeeën’. . . waarin nu alleen klokken en kruisen gevonden kunnen worden.”

Alleen het afgelegen islamitische koninkrijk Granada, op het uiterste puntje van het schiereiland, bleef. Omringd door bergachtig terrein en met de zee erachter, was Granada goed versterkt, ontoegankelijk en geïsoleerd van de rest van Iberia. Bovendien laaide de christelijke machtsstrijd regelmatig op, en concurreerden Castilië, Aragon en Portugal in toenemende mate om de macht.

The Capitulation of Granada by F. Pradilla: Muhammad XII (Boabdil) surrenders to Ferdinand and Isabella. (La_Rendición_de_Granada_-_Pradilla) Wikimedia Commons.

Op kerstdag in 1481 bestormden moslims uit Granada een nabijgelegen christelijk fort en slachtten alle aanwezigen. Koning Ferdinand en Koningin Isabella verklaarden de oorlog, zodat “het christendom voor eens en voor altijd van deze voortdurende bedreiging aan de poorten zou kunnen worden bevrijd”, zoals zij hebben uitgelegd, en “deze ongelovigen van het koninkrijk Granada [zouden] kunnen worden uitgeworpen en uit Spanje kunnen worden verdreven”. Na een decennium van militaire campagnes en belegeringen, gaf Granada zich uiteindelijk over, op 2 januari 1492.

“Na zoveel arbeid, kosten, dood en bloedvergieten”, zongen de vorsten, ‘werd dit koninkrijk van Granada, dat meer dan zevenhonderd tachtig jaar bezet was door de ongelovigen, bevrijd’. En het kwam allemaal tot stand dankzij Pelayo’s Asturische mosterdzaad, geplant 1.300 jaar geleden dit jaar.

Bron:

https://raymondibrahim.com/2018/06/28/mustard-seed-liberated-christian-spain-islamic-rule/

Maar nog was Spanje niet van de mohammedaanse ellende verlost, het zou nog tot 1609 duren voor het besef indaalde dat alleen totale remigratie de oplossing is voor het moslimprobleem.

Expulsion of the Moriscos at the port of Dénia, by Vincente Mostre. Wikimedia Commons.

De verwijdering van de Moren

Zonder onze geschiedenis te kennen, hebben we geen toekomst. En als de toekomst niet toebehoort aan degenen die de winst van de Islam belasteren, zijn we klaar (is het over met ons).

Tot op de dag van vandaag betreuren de moslims van de wereld het verlies van Andalusië, de Arabische naam voor hun Spaanse koninkrijk. Terwijl elke moslim weet wat een dodelijke slag het verlies van Spanje was, weten maar weinigen in het westen dat zelfs na de val van Granada de Spanjaarden niet zo gemakkelijk van de islam af waren.

Op 2 januari 1492 gaf het islamitische koninkrijk Granada zich over aan de katholieke majesteiten Ferdinand en Isabella. Na 781 jaar was Spanje vrij. Over de capitulatie werd echter onderhandeld. Ferdinand en Isabella wilden geen bloedbad na een frontale aanval op een versterkte stad en gaven daarom genereuze voorwaarden.

Moslims die in Spanje bleven, zouden godsdienstvrijheid krijgen. Zij zouden gedurende een aantal jaren van alle belastingen worden vrijgesteld. Niemand mocht een moslim beledigen. Christenen moesten gestraft worden voor het lachen om muezzins. Moslims moesten alleen volgens hun eigen wetten worden berecht. (Hoofdzakelijk sharia). Geen enkele christen kon een moskee binnengaan. De paus moest akkoord gaan met deze voorwaarden. (Hoewel dat nooit is gebeurd) (Klik hier voor een lijst van de termen)

El_cardenal_Francisco_Jiménez_de_Cisneros (1436-1517)_(Museo_del_Prado) Wikimedia Commons

Zelfs te midden van nederlaag en ineenstorting bleven de moslims vasthouden aan bepaalde aspecten van de islamitische suprematie. Je vraagt je ook af hoe de moslims denken dat ze op zulke schandalige uitzonderingen kunnen aandringen. Men kan zich afvragen waarom Ferdinand en Isabella het überhaupt eens waren met deze voorwaarden of dat zij ooit de bedoeling hadden ze te handhaven.

Aanvankelijk probeerden de Spanjaarden te overtuigen en te debatteren om de resterende Moren te proberen te bekeren. Echter, in 1499 nam de Spaanse aartsbisschop [en later de kardinaal] Cisneros de meer meedogenloze benadering van gedwongen bekeringen; en verbrandde Arabische manuscripten. Zijn meedogenloze methoden leiden tot een mohammedaanse opstand, die snel werd onderdrukt. De Spanjaarden beschouwden daarop het ‘capitulatie-verdrag’ ongeldig en schorsten de vrijheid van godsdienst.

Tegen 1500, rapporteerde Cisneros, ,,er is nu niemand in de stad die geen Christen is, en alle moskeeën zijn kerken”. Zoals de latere gebeurtenissen zouden laten zien, zouden de resterende Moren in Spanje de islam niet zo gemakkelijk de rug toekeren.

Deze nieuwe Christenen werden Moriscos genoemd; nochtans waren hun bekeringen minder dan oprecht.

Gedwongen bekeringen door Archbishop Ximenes, Granada, 1500 by Edwin Long (1829 – 1891) Wikimedia Commons.

De bekering was voor het grootste deel nominaal: de Moren bewijzen lippendienst aan het christendom, maar blijven in het geheim de islam beoefenen. Nadat een kind bijvoorbeeld is gedoopt, kan het naar huis worden gebracht en met heet water worden gewassen om het sacrament van de doop te annuleren. De voormalige moslims konden met een gerust geweten een dubbelleven leiden, omdat bepaalde islamitische religieuze autoriteiten bepaalden dat moslims, onder dwang of bedreiging van het leven, het principe van taqiyya … (klik hier) konden toepassen (klik hier voor video).

Ze bleven Arabisch spreken en bleven Moorse kleren dragen. In 1526 probeerde de koning van Spanje de Arabische taal en Moorse kleding te onderdrukken; maar de Moriscos betaalden 80.000 ducados steekpenningen om de wet veertig jaar opgeschort te krijgen, gedurende welke tijd zij hun quasi-islamitische praktijken handhaafden.

In 1565 werden sommige Morisco’s betrapt toen ze probeerden een opstand te organiseren die de kust zou veroveren en de Turkse Ottomaanse marine om hulp zou vragen. Phillip II besloot om het hard te spelen.

In 1566 liep de veertigjarige schorsing van het edict ten einde. Het werd herzien door “Pragmatica” – nog strenger aangezien het van de Moriscos eiste om binnen drie jaar Castiliaans te leren, waarna niemand Arabisch zou mogen gebruiken. Moorse namen mochten niet worden gebruikt; Moorse kleding was verboden. En in 1567 vaardigde Filips II een decreet uit dat een einde maakte aan elke tolerantie van de Moorse cultuur. Hij verbood de Arabische en Berberse talen, verbood Moorse kleding, eiste van de Moriscos dat zij christelijke namen aannamen, beval de vernietiging van alle boeken en documenten in Arabisch schrift en verordonneerde dat Morisco-kinderen alleen zouden worden onderwezen door katholieke priesters. (Klik hier)

after the Battle of Lepanto in 1571, Philip offers his short-lived heir Fernando to Glory in this allegory (Titian) Wikimedia Commons.

In Granada brak openlijke rebellie uit. Zij lieten hun nepchristelijkheid los. De oorlog was wreed door het verbranden van kerken, het doden van christelijke leken en priesters en het gijzelen van christelijke gijzelaars. Spanje moest hulp van buitenaf bieden om de jihad te verpletteren.

Na de opstand werden de rebellen over heel Spanje verspreid in de hoop dat ze zich zouden assimileren. Dit zou een averechts effect hebben.

Philip verwachtte dat dit de Morisco-gemeenschap zou versplinteren en hun assimilatie met de christelijke bevolking zou versnellen. De Moriscos uit Granada, verspreid over het Koninkrijk van Castilië … hadden echter enige (radicaliserende) invloed op de plaatselijke Moriscos, die tot dan toe meer geassimileerd waren geraakt.

Hoewel herleid tot boeren, groeide hun aantal. In totaal waren ze 4% van de bevolking, maar in sommige provincies konden ze oplopen tot 20%. Erger nog, hun groeicijfer was aanzienlijk hoger dan dat van de christelijke bevolking.

Spanje voerde oorlogen met het Ottomaanse Turkije, Engeland en protestanten in Noord-Europa, waarvan sommigen probeerden een alliantie aan te gaan met de Moren en Turken tegen het katholieke Spanje. Deze potentiële vijfde colonne van geheime moslims boezemde de Spanjaarden angst in.

In 1576 wilden de Ottomanen een drieledige vloot vanuit Istanbul naar Murcia en Valencia sturen; de Franse Hugenoten zouden vanuit het noorden binnenvallen en de Moriscos zouden hun opstand voltooien, maar de Osmaanse vloot kwam er niet aan. (Klik hier)

In 1609 had Spanje er genoeg van. Hoewel sommige edelen suggereerden hen meer tijd te geven om zich te assimileren, was het duidelijk dat na honderd jaar de meesten niet van plan waren om dit te doen. Anderen onder de aristocratie wilden dat ze een bron van goedkope arbeid zouden zijn, maar nogmaals, hun demografische dreiging was groot.

The expulsion of the Moors (1894), by Gabriel Puig Roda. Museum of Fine Arts in Castellón. ( Wikimedia Commons )

Phillip III verklaarde dat hij een uitzetting wilde van alle resterende Moriscos in Spanje. Dit leidde tot een nieuwe opstand, die ook werd verpletterd. Ze mochten alleen meenemen wat ze konden dragen; en ze werden gedwongen om hun eigen remigratie te betalen. Bij de landing in Noord-Afrika werden sommigen aangevallen als indringers. Van 1609 tot 1614 werd bijna de hele Morisco-populatie gedeporteerd. Velen naar Noord-Afrika, anderen naar Frankrijk.

Er is zelfs een manier van denken dat sommige van deze Morisco’s Zuid-Amerika hebben bereikt en een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vormen van de gaucho-cultuur van dat gebied. (Klik hier)

Van 325.000 Moriscos bleven er slechts 10.000 over toen de uitzettingen voorbij waren.

Niemand ontkent dat onschuldigen gewond raakten bij deze gedwongen uitzetting. Sommigen die oprecht waren bekeerd tot het katholicisme werden meegesleept in het sleepnet; maar evenmin kan worden ontkend dat de Moriscos in het algemeen niet-aanpasbaar waren, en dat ze een bedreiging vormden voor Spanje.

Bron:

http://sheikyermami.com/2013/05/the-expulsion-of-the-moors/


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk juni 30, 2018, op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here