Een blik op de geschiedenis moet objectief zijn, vergezeld van een bewustzijn van haar eb en vloed, haar verschillende nuances en haar complexiteit, en vrij van een persoonlijke vooringenomenheid die dergelijk onderzoek zou vervormen. Dit is vooral het geval wanneer een dergelijke geschiedenis emotioneel geladen kan worden, gevoelig voor de moderne politieke lezingen van ideologen. Dat is het met de rol van de Joden in zowel de Moorse invasie op het Iberisch schiereiland, de islamitische bezetting die daarop volgde, als hun rol in de christelijke koninkrijken van Spanje tot aan hun verdrijving.

Door Sean Jobst

[De vertaling van Deel 1 staat hier.]

Er zijn veel trends onder Joodse historici, afhankelijk van hun eigen politieke agenda’s, net zo zeker als dit geldt voor niet-Joodse historici. Meer gericht op het promoten van een Neoconservatief-geïnspireerde ‘Clash of Civilizations’ tegen de moslimvijanden van Israël, die zoals Bernard Lewis alleen negatief kijken naar de rol van Joden onder islamitische heerschappij, maar nalaten om de essentiële hulp te vermelden die Joden eerder hebben gegeven aan de Moorse invasie en voor de meeste periodes van de bezetting. Dat zou een schande zijn voor zulke burgers van een zionistische vriendelijke “Eurabië”-mythe, om toe te geven dat er een tijd was waarin het hun mede-Joden waren die samen met moslims gemeenschappelijke zaak maakten tegen Europeanen – net zoals ze nu hun rol ontkennen bij het bevorderen van de massa-immigratie van moslims naar Europa.

Evenzo zijn er westerlingen die zich meer verzetten tegen moslimmigranten, zodanig dat velen niet alleen de rol van Joodse organisaties en machtige zionistische individuen bij het bevorderen van dergelijke migratie zullen ontkennen, maar zich medeplichtig zullen verbinden aan het voeren van oorlogen in het belang van Israël. Toch zijn er andere westerlingen die zich meer bewust zijn van de corrosieve rol van Joden in de Europese geschiedenis, maar alleen trouweloosheid zien als het gaat om niet-blanken. Net als veel van hun islamitische tegenhangers zullen dergelijke westerlingen alleen van de geschiedenis zien wat hun eigen ideologie past – het negeren van pijnlijke waarheden die zulk een roze manicheïstische blik zouden temperen.

Opkomst van Joodse prominentie in christelijk Spanje

Vandaar dat bepaalde islamitische culturele apologeten van “Al-Andalus” als Jodenparadijs op simplistische wijze zouden beweren dat ze “wreed” werden vervolgd onder de christenen, maar “getolereerd” onder de moslims – zoals we hebben gezien, is de waarheid genuanceerder en onderhevig aan veranderende perioden. Ondertussen zullen veel westerlingen die geschiedenis alleen in grimmige rassentermen zien, alleen maar kijken naar hoe Moren door de Joden werden verwelkomd en geholpen als onderdeel van een “Semitische” rassenhaat tegen blanke Europeanen – het probleem hier is dat ze de tijd zouden negeren waarin christelijke koningen ook veel overeenkomsten sloten met Joden ten koste van hun eigen volk.

James I of Aragon, Reign 12 September 1213 – 27 July 1276, vader van oa. Peter III of Aragon, die bijvoorbeeld ook Sicilië terugveroverde op de horden. (Wikimedia)

“Tijdens dit proces van ‘Reconquista’ wisten de Joden heel goed op welke manier de wind van verandering waaide, en geleidelijk veranderden ze als het ware van kant – en erkenden ze de christelijke heerschappij waar en wanneer deze in de plaats kwam van de islamitische heerschappij, en migreerden ze zelfs van moslimgebied naar christelijk grondgebied wanneer dat opportuun leek. De Sefardische Joden waren noch aan de moslims, noch aan de christenen trouw, maar kozen er eenvoudigweg voor om de heersers te erkennen die hen het meest gunstig zouden behandelen onder de omstandigheden van dat moment. Om te beginnen waren de christenen tevreden met deze gang van zaken, want niet alleen werden de moslims verder verzwakt doordat de Joden overliepen naar de christenen, maar ook vormden de Joden een belangrijke bron van broodnodige inkomsten, zowel door de belastingen die de christenen hen oplegden, als door het feit dat de rijkere Joden in staat waren de Reconquista te financieren met financiële leningen”(1).

Dit werd bevestigd door de Pools-joodse historicus Abraham Leon (1918-1944), bekend van zijn Trotskistische sociaal-economische interpretatie van de Joodse geschiedenis, in een van zijn postuum gepubliceerde werken: “Het waren de Joden die als eersten de koningen toestonden dure huurlingenlegers te onderhouden. In Spanje was het grotendeels het deel van de Joodse financiën dat de koning in staat stelde de Arabieren te verslaan”(2) “In 1263 leende de Joodse bankier Jehudah de Cavallera de koning [van Aragón] een groot bedrag waarmee hij een vloot tegen de Arabieren kon uitrusten. In 1276 vergaart Cavallera geld voor een leger dat de Arabieren in Valencia bestrijdt”(3) Het tij keerde en met toenemende immigratie na de opkomst van de Almohaden kwamen veel Joden in christelijke vorstendommen in bezit van eigen landerijen, velden en wijngaarden, vooral in León(4) Net zoals Joden in de 11e eeuw in het Moorse Granada de hoogste politieke functies hadden verkregen, kwamen ze in de 12e eeuw ook de handel domineren en bezaten ze een derde van alle onroerend goed in het christelijke Barcelona.(5)

Alfonso VI, koning van Castilië en Leon, legt een eed af in de kerk van Santa Gadea in Burgos, voor Rodrigo Díaz de Vivar, genaamd “El Cid Campeador”, 1072, Wikimedia Commons

Tolerante christelijke koningen

Ondanks het simplistische historische verhaal plaatste de christelijke graaf van Castilië, García Fernández, de Joden al in de Fuero van Castrojeriz (974) in bijna alle aspecten van de wet op gelijke voet met christenen. Koning Alfonso VI van León en Castilië (heerschappij 1072-1109) was bijzonder tolerant en welwillend in zijn houding ten opzichte van de Joden, waardoor hij eigenlijk de lof van paus Alexander II won. Alfonso verleidde hen met veel speciale privileges als ze zich tegen de Moren keerden. In de Fuero van Najara Sepulveda (1076) verleende hij niet alleen de Joden volledige gelijkheid met de katholieken, maar ook de rechten van de adel. Zijn leger bevatte duizenden Joden, die zich van de dominante katholieke troepen onderscheidden door hun zwart-gele tulbanden; deze Joodse soldaten waren aanwezig bij de Sagrajaslag (1086) tegen de Almoraviden van Yusuf ibn Tashfin. Alfonso voerde zelfs straf in tegen zijn onderdanen die Joden schade berokkenden, zozeer zelfs dat Paus Gregorius VII hem waarschuwde Joden niet toe te staan over katholieken te regeren.

In Toledo en Carrion werd de opgekropte woede van het volk tegen de Joden ontketend met de dood van Alfonso VI, en veel van hun privileges werden ingeperkt. Later vernieuwde Alfonso VII (heerschappij 1126-1157) deze privileges en breidde er zelfs vele uit. Hij werd sterk beïnvloed door zijn Joodse adviseur Judah ben Joseph ibn Ezra, die in 1147 door de Koning tot commandant van het fort van Calatrava werd benoemd. Zijn invloed op Alfonso VII was van dien aard dat de Koning een “open deur”-beleid voerde ten aanzien van de Joodse immigratie en Judah zelfs in staat stelde om de Joodse “ketters”, de Karaieten genaamd (die de Talmoed verwierpen) te bestrijden. 6) Toledo werd vooral overspoeld door de Joodse vluchtelingen die de Almohaden ontvluchtten en er was een hausse van nieuwe synagogen die in heel Castilië werden gebouwd. In de oorlog tussen Alfonso VII en Fernando II van León vochten Joden aan beide zijden om de controle te krijgen over meer forten na het sluiten van de vrede.

Een middeleeuwse benadering van de Joden

Alfonso VI van León en Castilië in een 12e eeuwse illustratie. Wikimedia

Veel Joodse privileges werden ingetrokken onder Ferdinand III (regeerperiode 1217-1252), koning van het verenigde León en Castilla, en James I van Aragon (regeerperiode 1213-1276). Joden werden gedwongen een herkenbaar geel embleem te dragen, hoewel de gegeven redenering was dat het voor hun eigen veiligheid was, aangezien Joden nog steeds werden beschouwd als directe onderdanen van de koning. Inderdaad, het was gebruikelijk voor de koningen om te spreken van “hun” Joden en “hun” juderias (Joodse wijken), wat betekende dat ze als directe onderdanen werden beschermd door de koning, zodat elke vijandigheid jegens hen van andere Spanjaarden neerkwam op het zich verzetten tegen de koning, die zich tussen de Joden en zijn eigen volk plaatste.

Een aantal koninklijke akten die in het Koninkrijk van Aragon tussen 1257 en 1340 werden ingesteld onthullen dat de Joden van veel verordeningen werden vrijgesteld, met inbegrip van het dragen van het gele kenteken dat hen als Joden kenmerkte, van lokale belastingen of de verplichting om de koning onder te brengen, terwijl ze landgoederen, kastelen en landhuizen mochten bezitten. Ze konden zelfs dienen als gerechtsdeurwaarders en gemeentebeambten, en zetten hun polygamiepraktijk voort door de aankoop van een “licentie” waarmee ze een tweede vrouw konden trouwen. (7) Veel van deze privileges waren niet beschikbaar voor de typische Spaanse burgerij ondanks alle retroactieve beweringen van “vervolging van Joden” over het middeleeuwse Spanje.

United arms of Castile and León which Ferdinand first used. Wikimedia

Zoals opgemerkt door de hedendaagse katholieke geleerde en academicus, E. Michael Jones, was de middeleeuwse katholieke manier van omgaan met de Joden van oudsher het principe van Sicut Judaeis: dat de Joden hun geloof konden behouden, zonder dat de Christenen hun religieuze vrijheid schaadden, maar tegelijkertijd konden de Joden geen prominente plaats krijgen in de christelijke samenleving. Dit veranderde toen Europese niet-Joden zich meer en meer bewust werden van de Talmoed, met zijn antichristelijke en anti-heidense uitspraken en leerstellingen. Deze bewustwording was grotendeels te danken aan de inspanningen van twee Joodse bekeerlingen tot het christendom, de monniken Nicholas Donin en Pablo Christiani. Ze vertaalden de Talmoed uit het Hebreeuws en onthulden zo de duistere onderstromen van deze minderheidsgroep die zich in de samenleving afscheidde, maar diepe haat koesterde tegen Europese ‘goyim’.

Toch schaadde zelfs dit besef niet altijd de machtige positie van Joodse geldschieters en adviseurs ten opzichte van christelijke koningen, die de schijnbaar ongebreidelde kredietstroom verkozen boven de belangen van hun eigen volk. Dit was zeker het geval met veel van de middeleeuwse koningen van Castilië, León en Aragón. Deze HofJoden werden vaak gebruikt als verschansingen tegen de rivaliserende belangen van de adel en geestelijkheid. Deze laatste waren meestal de lokale stads- en dorpsgeestelijken of de monniken, want meestal stemden de hogere geledingen van de katholieke kerk in met deze status-quo.  Zoals opgemerkt door revisionistische historicus en onderzoeker Michael Hoffman II (8), werd zelfs de Talmoed met al zijn walgelijke uitspraken tegen heidenen, de christenen, Jezus en Maria, vaak verdedigd door kerkelijke functionarissen die al door de Joodse financiële macht waren gecoöpteerd. Hij toonde ook aan hoe deze “hofjoden” hun invloed gebruikten om werken te onderdrukken die kritisch waren tegen het Jodendom.

Fernando_III_de_Castilla_ Wikimedia

Hun invloed was zelfs zo groot dat de rabbijnse autoriteiten ‘ketters’ in hun eigen gemeenschap konden straffen. In Granada pochte rabbijn en vizier Ibn Naghrela dat in het Moorse koninkrijk “Joden vrij waren van ketterij, behalve enkele steden in de buurt van christelijke koninkrijken, waar het vermoeden bestaat dat sommige ketters in het geheim leven. Onze voorgangers hebben een deel van degenen die het verdienden om gegeseld te worden gegeseld, en ze zijn gestorven door geseling.”(9) In de 11e eeuw vervolgden rabbijnse Joden in het katholieke Spanje de toen bloeiende Karaitische gemeenschap, die het gezag van de Talmoed verwierp. (10) Dit druist zeker in tegen de gevestigde mening van een belegerde Joodse gemeenschap “onderdrukt” door katholieke autoriteiten die inbreuk maken op de Joodse religieuze vrijheid en “afvalligheid” van het Judaïsme bevorderen.

Joodse woekerij plaagt Spanje

Abraham Leon wees op het onvermogen van critici van Joodse invloed om zich te verzetten tegen wat de monarchie mogelijk had gemaakt: “Toen de vijand van de Joden, Gonzalo Matiguez, de koning van Castilië drie miljoen goudstukken aanbood op voorwaarde dat hij de Joden zou verjagen, antwoordt de bisschop Don Gil tot hem: “De Joden zijn een schat voor de koning, een ware schat! In 1307 verbiedt de koning, na een besluit van de Castiliaanse priesters tegen de Joodse woeker, opnieuw de Joden in moeilijkheden te brengen. De Joden”, zegt een decreet hierover, “behoren toe aan de koning aan wie zij belasting betalen; en dat is de reden waarom het onmogelijk is om enige beperking toe te staan in hun economische leven, omdat dit nadelig zou zijn voor de koninklijke schatkist”(11).

Eerste blad uit het manuscript van de Cantar de mio Cid, nu bewaard in de Nationale Bibliotheek van Spanje. Wikimedia

De Amerikaanse dichter Ezra Pound (1885-1972) wijdde een groot deel van zijn leven aan de bestrijding van woekerrente en schreef het episch gedicht The Cantos tegen het kwaad er over. In een van zijn Cantos zinspeelde hij op de legendarische Spaanse volksheld Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid” (1040-1099). Zoals geciteerd uit het oudste bewaard gebleven Castiliaans episch gedicht (epopeva), El Cantar de mio Cid – gecomponeerd tussen 1140 en 1175 – na verbannen te zijn door koning Alfonso IV in 1081, verzon El Cid een list tegen twee Joodse woekeraars om zijn kleine leger te betalen. Hij verleidde hen te denken dat hij een eerbetoon had gestolen, dat hij hun beloofde in ruil voor 600 zilveren markeringen. Hij pikte het zilver nadat hij de woekeraars twee kisten zand had gegeven, die verleidelijk waren gemaakt door ze met rood leer en vergulde nagels op te luisteren. Zijn list werd toegejuicht door het volk van Burgos, dat zijn slimme bedrog vierde. Dergelijke verhalen wijzen zowel op de vereenzelviging van Joden met woeker in het middeleeuwse Spanje, als op het verzet van de bevolking tegen een dergelijke woeker – waarbij de bekende Castiliaanse volksheld verbonden is aan zijn verzet tegen Joodse woekeraars, dat samenviel met zijn onafhankelijkheid van de koning die geen Spaanse belangen voor ogen had.

De Spaanse adel verzet zich tegen het Jodendom

In het laatste deel van de 13de eeuw dienden de Castiliaanse cortes (het parlement) drie eisen in bij de koning: “regulering van Joodse krediettransacties en limitering van de door woekeraars verlangde rentevoeten; verbod op erfelijke rechten op het bezit van land door Joden; hervorming van de financiële administratie en afschaffing van Joodse functionarissen en controleurs. De Joodse historicus Abraham Leon constateert dan ook in een hoeveelheid openhartigheid en eerlijkheid die in de huidige tirannie van politieke correctheid ontbreekt: “Dit zijn de klassieke eisen van de adel in alle landen van Europa. Ze hebben tot doel het deel van de meerwaarde te beperken dat de adel aan de Joden moet geven, om te vermijden dat de Joden landeigenaars zouden worden en de controle over het staatsapparaat zouden verwerven”(12).

Hij gaf het voorbeeld van de Joodse Ravia broers, die het leger van de koning van geld en wapens voorzagen tijdens de binnenlandse oorlogen tegen de opstandige edelen van Catalonië. Dezelfde situatie deed zich ook elders in Spanje voor. “De financiële steun van de Joden aan de koningen was voor hen onmisbaar in hun strijd tegen de adel en in hun verzet tegen de groeiende eisen van de steden. Het waren de Joden die de koningen als eersten in staat stelden dure huurlingenlegers te onderhouden, die in de plaats kwamen van de ongedisciplineerde hordes van de adel”(13)  “In de kringen van de Spaanse adel en rijke patriciërsklasse werden de Joden gehaat vanwege hun staatsfuncties, waar ze zich voordeden als serviele instrumenten van de vorst, maar ook vanwege de grote belasting en hun pacht praktijken waarmee de Joodse magnaten hun fortuin onophoudelijk vergrootten.

Graf van Alfonso IX van León. Kathedraal van Santiago de Compostela. CC BY-SA 4. Wikimedia

Spaans Jodendom in de 14e eeuw

We gaan snel vooruit naar de 14e eeuw, want dat is het keerpunt toen al deze gebeurtenissen hun hoogtepunt bereikten in wat later de laatste “confrontatie” tussen de Joden en de bredere Spaanse samenleving zou zijn. Dit was de eeuw waarin de inspanningen tegen woeker de meest succesvolle van Spanje bleken te zijn. Tot nu toe opereerden de woekeraars volledig buiten de wet. In 1328 verlaagde Koning Alfonso IX de interestvoet tot 25% – nog steeds exorbitant, maar toch belangrijk als de enige echte stap om de macht van de woekeraars te beteugelen – en schrapte een vierde van alle Joodse kredieten. In 1371 volgde een verdere vermindering van de kredieten. In het buurland Portugal klaagden de Cortes (Parlement) in 1361 over het feit dat de Joodse woeker een “ondraaglijk juk op de bevolking” aan het worden was(15).

Plaque in Toledo commemorating Samuel Ha-Levi with the inscription “Samuel Levi, treasurer to the king, who preferred to die by torture than confess where he hid his treasures”. In fact Ha-Levi did confess under torture, and was executed along with his family. CC BY-SA 3.0 Roylindman Wikimedia

Alfonso IX werd opgevolgd door zijn zoon Pedro I (regeerperiode 1350-1366, 1367-1369). Hij verdiende de bijnaam “Pedro de Wrede” onder de Spanjaarden, maar de Joden beschouwden hem als gunstig. Inderdaad, hij omringde zichzelf met Joden op een zodanig niveau dat de Spanjaarden zijn hof over het algemeen beschouwden als “het Joodse Hof”. Zijn Joodse penningmeester Samuel Ha-Levi werd zeer machtig. Het verzet tegen zijn heerschappij viel samen met het verzet tegen de Joodse heerschappij en de woeker, en deze dubbele oproepen waren het middelpunt van de opstand van Henry de Trastamara in 1355. “Overal bleven de Joden trouw aan Koning Pedro, in wiens leger ze dapper vochten; de Koning toonde bij alle gelegenheden zijn welwillendheid jegens hen, en toen hij de Koning van Granada om zijn hulp riep vroeg hij de Koning van Granada vooral om de Joden te beschermen,” verkondigt een artikel in The Jewish Encyclopedia, dat verder gaat:

“Dit burgeroorlogconflict eindigde niet tot de dood van Pedro, waarvan de zegevierende broer spottend zei: ‘Dó esta el fi de puta Judio, que se llama rey de Castilla?’ (‘Waar is de Joodse hoerenzoon, die zichzelf koning van Castilië noemt?’) Pedro werd op 14 maart 1369 door Henry en Bertrand Du Guesclin onthoofd. Een paar weken voor zijn dood verwijt hij zijn arts en astroloog Abraham ibn Zarzal dat hij de waarheid niet heeft verteld bij het profeteren van geluk voor hem. Toen Henry de Trastámara de troon besteeg als Henry II begon er voor de Castiliaanse Joden een tijdperk van lijden en intolerantie, culminerend in hun uitzetting. Langdurige oorlogsvoering had het land verwoest; het volk was gewend geraakt aan wetteloosheid en de Joden waren tot armoede gereduceerd.

La_muerte_del_Rey_Don_Pedro_I_de_Castilla – Het beeldt het moment af waarop koning Pedro I van Castilië (1334-1369) werd vermoord door zijn halfbroer, Hendrik II van Trastámara, en het personage dat koning Pedro I staande en vast lijkt te houden zodat zijn broer hem kon vermoorden is de beroemde Franse Constable Bertrand du Guesclin, die volgens de traditie bij die gelegenheid de beroemde zin uitsprak: “Ik verwijder noch maak koningen, maar ik help mijn heer”. Dit schilderij werd gepresenteerd op de tentoonstelling voor Schone Kunsten van 1884, waar het de derde prijs won, en werd verworven door de Spaanse staat en is momenteel in de Faculteit Filosofie en Letteren van de Universiteit van Zaragoza.

“Maar ondanks zijn afkeer van de Joden, zag Hendrik niet af van hun diensten. Hij had rijke Joden in dienst – Samuel Abravanel en anderen – als financiële raadgevers en belastinginzamelaars. Zijn contador-burgemeester, of belangrijkste tollenaar, was Joseph Pichon van Sevilla. De clerus, wiens macht steeds groter werd onder het bewind van de broedermoord, bracht de anti-Joodse vooroordelen van de massa’s tot roep in de Cortes van Toro in 1371.  Er werd geëist dat de Joden ver van de paleizen van de grootheden zouden worden gehouden, geen openbare ambten zouden mogen bekleden, gescheiden van de katholieken zouden leven, geen dure kledingstukken zouden dragen of op muildieren zouden rijden, het embleem zouden dragen en geen katholieke namen zouden mogen dragen. De koning willigde de twee laatstgenoemde eisen in, evenals een verzoek van de Cortes of Burgos (1379) dat de Joden geen wapens mochten dragen of verkopen; maar hij belette hen niet religieuze disputaties te houden, noch verhinderde hij hen de exercitie van strafrechtelijke jurisprudentie. Dit laatste voorrecht werd hun pas ontnomen toen John I, Henry’s zoon en opvolger, aan de macht was; hij trok het terug omdat bepaalde Joden, op de kroningsdag van de koning, door de naam van de verdachte achter te houden, toestemming hadden gekregen om de doodstraf toe te kennen aan Joseph Pichon, die hoog stond in de koninklijke gunst; de beschuldiging tegen Pichon omvatte ‘het hebben van kwade plannen, informatie en verraad’. “(16)

Deze aanbeveling van de Cortes of Burgos werd opgevolgd door die van de Cortes van Soria (1380), die vastlegde dat het rabbijnen en andere Joodse leiders verboden werd om, op straffe van een boete van 6.000 maravedís (een middeleeuwse Spaanse koperen munteenheid), andere Joden de doodstraf op te leggen, verminking, uitzetting of excommunicatie, hoewel het hen nog steeds een hoge mate van autonomie liet door hen toe te staan hun eigen rechters te kiezen – een voorrecht dat de autochtone Spaanse bevolking, die zich onderwierp aan de rechters zoals gekozen door de vorsten, niet werd verleend. Ondanks zijn persoonlijke bezwaren verbood koning John I in 1385 de tewerkstelling van Joden als belastinginners bij de koninklijke familie. De Spaanse adel nam duidelijk een prominentere plaats in en vertegenwoordigde een groeiende wrok tegen ongepaste Joodse invloed in de samenleving.

Het keerpunt van 1391

Pablo de Burgos

De gezaghebbende Jewish Encyclopedia gaat verder: “Het jaar 1391 vormt een keerpunt in de geschiedenis van de Spaanse Joden. De vervolging was de onmiddellijke voorloper van de inquisitie, die negentig jaar later werd geïntroduceerd als een middel om ketterij en bekeerde Joden te spotten. Het aantal mensen dat het katholicisme had omarmd om aan de dood te ontsnappen, was zeer groot – meer dan de helft van de Joden in Spanje volgens Joseph Pérez, 200.000 bekeerlingen en slechts 100.000 openlijk praktiserende Joden in 1410; Joden uit Baena, Montoro, Baeza, Úbeda, Andújar, Talavera, Maqueda, Huete en Molina, en in het bijzonder uit Zaragoza, Barbastro, Calatayud, Huesca en Manresa hadden zich laten dopen. Onder de gedoopten bevonden zich een aantal rijke mannen en geleerden die hun voormalige coreligionisten bespotten; sommigen zelfs, zoals Salomo ha-Levi, of Paul de Burgos (ook wel Paul de Santa Maria genoemd), en Joshua Lorqui, of Gerónimo de Santa Fe, werd de bitterste vijanden en vervolgers van hun voormalige broeders.

Massacre of Jews in Barcelona during the anti-Jewish riots of 1391, by Josep Segrelles, plate for Historia de España,ca. 1910 Wikimedia

“Na de bloedige uitbarstingen van 1391 ging de volkshaat tegen de Joden onverminderd door. De Cortes van Madrid en die van Valladolid (1405) hebben zich voornamelijk beziggehouden met klachten tegen de Joden, zodat Hendrik III het nodig achtte de Joden te verbieden woekerij te beoefenen en de commerciële betrekkingen tussen Joden en katholieken te beperken; hij heeft ook de vorderingen van de Joodse crediteuren op de katholieken met de helft verminderd. De zwakke en lijdende koning, de zoon van Leonora, die de Joden zo diep haatte dat hij zelfs weigerde om hun geld aan te nemen, toonde inderdaad geen gevoelens van vriendschap jegens hen. Hoewel hij vanwege de belastingen waarvan hij daardoor werd beroofd, betreurde dat veel Joden het land hadden verlaten en zich hadden gevestigd in Málaga, Almería en Granada, waar ze goed werden behandeld door de Moren, en hoewel hij kort voor zijn dood een boete van 24.000 doubloons oplegde aan de stad Córdoba vanwege een rel die daar plaatsvond (1406), waarbij de Joden werden geplunderd en velen van hen werden vermoord, verbood hij de Joden zichzelf te kleden op dezelfde manier als andere Spanjaarden, en hij drong strikt aan op het dragen van het insigne door degenen die niet waren gedoopt. “(17)

1391 was om een ??andere reden een keerpunt, in die zin dat het begon met wat later bekend werd als de Converso-crisis (die ik in deel 3 nader zal bespreken). De Joodse historicus Benjamin Gampel schrijft: “Als gevolg van de moordpartijen van 1391, die veel van de Joodse gemeenschappen in Castilië en Aragon hebben gedecimeerd, ontstond er een nieuwe groep binnen de Iberische samenleving, bestaande uit een verscheidenheid van types van vroegere Joden, variërend van degenen die zich bekeerden naar het christendom om een ??zekere dood door toedoen van de menigte te vermijden tot aan degenen die oprecht in hun aangenomen religie geloofden. Het aantal van deze conversos bleef toenemen, zelfs nadat de moorden waren gestopt, naarmate de Joodse gemeenschappen geleidelijk aan gedemoraliseerd raakten door de triomf van het christendom en hun sociale, economische en politieke status geleidelijk aan erodeerde”(18).

Het verdict van een vooraanstaand Spaans historicus

Américo Castro

De bekende Spaanse historicus Américo Castro (1885-1972), die bekend staat om zijn werken over de Spaanse identiteit en geschiedenis die over het algemeen gunstig zijn voor de rol van het Iberisch Jodendom, geeft ons niettemin een algemeen oordeel: “We weten dat de Joden in het Visigotische tijdperk de geestelijkheid hebben afgekocht en de bescherming van de adel genoten, ondanks de strenge wetten die tegen hen werden gedicteerd. Maar de situatie onder de christelijke koningen van de vroege Reconquista was heel anders. De Joden werden zo niet wettelijk getolereerd, dan toch in de praktijk, en de koningen zelf verklaarden keer op keer dat zonder de zonen van Jakob hun financiën kapot zouden gaan. De aljama’s, of Joodse gemeenschappen, betaalden een hoofdelijke belasting en ook de tienden van de kerk. Maar afgezien van deze relatief milde discriminaties waren ze de inners van de koninklijke belastingen, evenals van de tributen verschuldigd aan de militaire ordes en de grote heren, en het was niet ongebruikelijk dat zij soortgelijke diensten voor kerkambtenaren uitvoerden.

“De aljama’s konden het hoge tribuut opbrengen dat de koningen zo hongerig begeerden omdat de Joden goede ambachtslieden en zeer slimme ondernemers waren. Er was geen handel die zij niet beoefenden, geen winstgevende zaken waarin zij geen hand hadden. Zij exporteerden en importeerden goederen en leenden geld tegen een rente van 33 procent per jaar. De wrok van hun schuldenaars en de haat van de belastingbetalers hadden een grote invloed op hun verwoesting toen het gewone volk in de veertiende eeuw macht en initiatief verwierf waar het het hen tot dan toe aan ontbrak.

“We realiseren ons vandaag niet duidelijk genoeg wat het betekende om essentiële takken van het openbaar bestuur over te hevelen naar de Hispano-Hebreeërs. Als deze laatste een normaal onderdeel van het Spaanse leven zouden zijn geweest, vreedzaam daarin ingepast, zouden hun activiteiten als bestuurs- en bankkaste een andere betekenis hebben gehad. Een dergelijke formulering is historisch ondenkbaar, omdat de Jood geen eervolle plaats had in het christelijke staatsidee. Engeland en Frankrijk verdreven in de dertiende en veertiende eeuw op initiatief van de heersende klasse de niet al te talrijke Joden uit hun land. Spanje was een heel ander geval. Tot 1492 waren de Joden er in groten getale gebleven, omdat dienaren van de koningen, als vijanden van het christendom, en als irritante gasten, die toegestaan werden ??om het leven van de dominante kaste te delen uit redenen van noodzaak en eigenbelang [van de dominante kaste]. Deze politiek ondergeschikte kaste – de Joden – vervulde functies die essentieel waren voor het collectieve leven, net zoals artsen en administratoren, hadden ze een plaats in het privé-leven van degenen die Spanje regeerden. 

“Deze valse situatie was fataal, net als de situatie waarin de gewone mensen een groep die ze haatten en verachten, moesten accepteren als hun superieuren, die wettelijk het recht hadden om regelmatig hun karige middelen te plunderen. En hoe duidelijker de superioriteit van de Joden bleek te zijn, hoe erger het werd… Veel ruimte zou nodig zijn om in detail de financiële activiteiten van de Joden te beschrijven. Voor ons doel volstaan enkele feiten als voorbeeld. De aljama’s waren een belangrijke bron van rijkdom, omdat elk van hun leden bijdroeg aan de schatkist van de koning, voor wie het dan ook een zaak van groot belang was dat de Jood niet arm zou worden; de christelijke gemeenschappen, die in tegenstelling tot de Hidalgos niet waren vrijgesteld van het betalen van belastingen, leverden hun geld aan de kroon via de Joden die de belastingen ontvingen. Op de een of andere manier waren de inkomsten van de schatkist afkomstig van Joden of moesten ze door hun handen gaan”(19).

Conclusie

Zoals we hebben gezien, hebben de Joden in Spanje ondanks al hun aanvallen op de Spaanse geschiedenis vaak een zeer bevoorrechte positie ten opzichte van de vorsten gehad. Dat was mogelijk vanwege de invloedrijke posities die zij in de samenleving innamen, als woekeraars, belasting-inners en artsen. Maar in plaats van dankbaar te zijn voor het land dat hen zo lang verwelkomd had, beschouwden deze Joden zichzelf als superieur aan de inheemse Iberiërs. De Talmoed en diverse polemische werken tegen christenen verspreidden zich onder het Iberisch Jodendom, waardoor het wantrouwen en de vijandschap jegens de gastbevolking toenamen. Ze wisten dat de woede van de inheemse Iberiërs tegen hen opliep, en dus kochten ze machtige functionarissen om om hun bevoorrechte status te behouden door in wezen de vorsten tegen het volk in te zetten. “Vijandigheid jegens de Joden was in het verleden vaak gemanifesteerd, voornamelijk vanwege hun betrokkenheid bij geldleningen en tax-farming. Klachten over Joodse woeker en Joodse tollenaars komen keer op keer voor in de archieven van de Cortes … Hoewel de Kroon gewoonlijk beloofde deze klachten in behandeling te nemen, bleven Joden een prominente rol spelen in het beheer van de koninklijke financiën. (20) 

Opdat we niet lastiggevallen worden met de vermoeiende ‘slur’ van antisemitisme, terwijl dit slechts historische feiten zijn, sluit ik af met een citaat van een van de meest gewaardeerde mainstream geleerden uit de Spaanse geschiedenis: De Joodse emotie die door de historische herinnering aan [de] Spaanse inquisitie en verdrijving wordt opgewekt, overdrijft en vervormt, en geeft zeker weinig houvast aan de Spaanse kant van het verhaal… Joodse schrijvers worden geholpen door een populaire mening, die grotendeels door henzelf is gecreëerd en die eeuwenlang het schrijven over deze thema’s heeft beïnvloed.”(21) We houden dit in gedachten als we naar het derde deel van ons verhaal gaan, dat direct relevant is voor onze huidige tijd.

Bron:

https://sjobst.blogspot.com/2017/02/europeans-jews-muslims-and-legacy-of.html


NOTES:

(1) Ahmad Thomson, The Next World Order, Beirut: Al-Aqsa Press, 1994, p. 107.

(2) Abraham Leon, The Jewish Question: A Marxist Interpretation, 1946; Mexico City: Ediciones Pioneras, 1950, p. 166.

(3) Ignacy Schipper, Jewish History, Vol. 1, Warsaw: 1930, p. 144.

(4) Eliyahu Ashtor, The Jews of Moslem Spain, Vol. 2, Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1979, pp. 250-251.

(5) Will Durant, The Age of Faith, New York: Simon and Schuster, 1950, pp. 371-373.

(6) In our own times, similar to how Vladimir Putin made a deal with the Hassidic Chabad in their own struggle against secular Russian Jews, and the overtures made by certain segments of the American “Alt-Right” towards fanatical right-wing Zionist Jews against the more leftist, Marxist Jews. In each case, one group of Jews uses the “goyim” as pawns in their own internal struggles whilst their own faction comes to wield greater influence over the “goyim” than previously.

(7) Joseph Jacobs, An Inquiry into the Sources of the History of the Jews in Spain, London: D. Nutt, 1894, pp. xxi-xxv.

(8) Michael A. Hoffman II, “Johann Andreas Eisenmenger: Father of the European Enlightenment,” Johann Andreas Eisenmenger, The Traditions of the Jews, Coeur d’Alene, ID: Independent History and Research, 2006, pp. 8-9.

(9) Simha Assaf, Haonshin (Achrei Chasimash Hatalmud), Jerusalem: 1922, p. 62.

(10) Daniel J. Lasker, “Rabbinism and Karaism: The Contest for Supremacy,” in R. Jospe and S.M. Wagner, Great Schisms in Jewish History, New York: Ktav Publishing House, 1981, pp. 47-72.

(11) Leon, op. cit., Chapter 3: The period of the Jewish usurer, <http://www.marxists.de/religion/leon/ch3b.htm>.

(12) ibid.

(13) ibid.

(14) Schipper, op. cit., vol. 2, p. 133.

(15) Leon, op. cit., p. 165.

(16) Richard Gottheil, Meyer Kayserling, and Joseph Jacobs, “Spain,” The Jewish Encyclopedia, 1906, <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13940-spain>.

(17) ibid.

(18) Benjamin Gampel, The Last Jews on Iberian Soil: Navarrese Jewry, 1479-1498, Berkeley, CA: University of California Press, 1989.

(19) Américo Castro, The Structure of Spanish History, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954.

(20) Joseph F. O’Callaghan, A History of Medieval Spain, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975.

(21) Philip Wayne Powell, Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Affecting United States Relations with the Hispanic World, Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2008.


Deel I staat hier.

En zie ook:

Het mosterdzaadje dat het christelijke Spanje bevrijdde van de islamitische heerschappij, en waarom alleen totale remigratie de oplossing is voor het islamprobleem


*Dit artikel verscheen oorspronkelijk juli 31, 2018, op Fenixx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here